Axencia Galega de Noticias

Categoría:
Axencias de información
Enderezo:
Fernando de Casas Novoa, 35A-1ºB. 15707. Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono
981 552530 - 981 552540
Fax:
981 585 816
Correo electrónico:
redaccion@axencia.com
Web:
http://www.axencia.com