Aprobado o Estatuto de Información de RTVE

Dossieres

Foi aprobado en referendo polos profesionais dos servizos informativos de RTVE o Estatuto de Información da empresa; foi aprobado polo 75% dos profesionais de informativos de TVE e polo 79% en RNE; na consulta participou o 48% do persoal deses servizos.

O Estatuto de Información da Corporación regula as relacións profesionais no seo da empresa e desenvolve un Código Deontolóxico de obrigado cumprimento para os profesionais de informativos e de programas que achegan contidos informativos. Será o Consello de Administración de RTVE o órgano encargado de adoptar as medidas necesarias para a súa inmediata posta en funcionamento.

No seu artigo terceiro, detalla que é de aplicación a «os profesionais do xornalismo, a imaxe ou o son que obteñen, elaboran e difunden de forma directa os contidos informativos divulgados polas empresas da Corporación RTVE, tanto a través dos soportes habituais de radio e televisión, como a través de soportes multimedia e interactivos ou outros semellantes, calquera que sexa a súa categoría ou nivel de responsabilidade».

Recoñece o dereito á carreira profesional para que calquera traslado ou promoción se fagase de acordo coa traxectoria e a capacidade profesional dos traballadores. A elección do director de Informativos esixirá un informe previo do Consello de Informativos e un referendo non vinculante dos profesionais destes servizos informativos.

Recolle tamén a discrepancia editorial, que permite rectificar ou matizar unha información que haxa conculcado o Código Deontolóxico, os principios básicos polos que se rexe RTVE.

Ademais, regula tamén a liberdade de información e de expresión, a cláusula de conciencia e o segredo profesional, a liberdade de creación e o dereito a participar no proceso de rectificación, entre outros.

Principios deontolóxicos

O código detalla 19 principios deontolóxicos que vinculan a todo o persoal.

1.- Observarán sempre unha clara distinción entre os feitos e as opinións, evitando toda confusión entre ambas as cousas, así como a difusión de conxecturas e rumores.

2.- Difundirán unicamente informacións fundamentadas. As informacións deberán ser contrastadas cun número suficiente de fontes.

3.- Contextualizarán as causas e consecuencias dos acontecementos a través das opinións dos protagonistas, testemuñas, expertos e autoridades.

4.- Identificarán claramente as fontes cando a credibilidade da noticia o esixa ou se trate de cuestións polémicas ou controvertidas.

5.- Elaborarán as informacións, preferentemente, mediante o recurso ás súas propias fontes.

6.- Rectificarán con dilixencia e co tratamento adecuado ás circunstancias as informacións que se demostraron falsas ou erróneas, sen eludir, se é necesario, a desculpa.

7.- Respectarán o «off the record» cando sexa expresamente invocado. Respectarase o dereito das fontes a permanecer no anonimato cando así se pactou.

8.- Respectarán o dereito das persoas a non proporcionar información nin responder a preguntas, sen prexuízo do deber dos informadores de proporcionar información de interese público á cidadanía.

9.- Non poderán ser obrigados a realizar ningunha actividade publicitaria ou de patrocinio nos programas informativos, salvo as que se refiran á promoción da propia programación da Corporación. Non aceptarán retribucións, gratificacións ou agasallos de terceiros que puidesen buscar promover, orientar, influír ou difundir informacións ou opinións.

10.- Non aceptarán viaxes pagadas polas fontes informativas cando devandita circunstancia poida afectar á imparcialidade da información.

11.- Evitarán a difusión de publicidade encuberta que empresas, particulares ou institucións pretendan facer pasar como informacións.

12.- Non utilizarán nunca en proveito propio informacións privilexiadas obtidas de forma confidencial no exercicio da súa función.

13.- Respectarán o dereito das persoas á súa intimidade e propia imaxe, especialmente en casos ou acontecementos que xeren situacións de aflición e dor, evitando a intromisión gratuíta e as especulacións innecesarias sobre os seus sentimentos e circunstancias, principalmente cando os afectados o expliciten.

14.- Observarán escrupulosamente o principio de presunción de inocencia nas informacións e opinións relativas a causas ou procedementos penais en curso.

15.- Tratarán con especial coidado toda información que afecte a menores, evitando difundir a súa identificación e imaxe cando aparecen como vítimas, testemuñas ou inculpados en causas criminais, sobre todo en asuntos de especial transcendencia social, como é o caso dos delitos sexuais.

16.- Observarán especial coidado no emprego de imaxes que, pola súa crueldade, poidan danar a sensibilidade do espectador.

17.- Actuarán con responsabilidade e rigor, evitando o uso de tópicos e estereotipos, especialmente nos casos que poidan suscitar discriminación por razón de sexo, orientación sexual, raza, ideoloxía e crenzas relixiosas ou extracción social e cultural.

18.- Valorarán co mesmo criterio as accións protagonizadas por mulleres e homes á hora de consideralas noticiables.

19.- Dedicarán especial atención ás informacións relativas á violencia de xénero, evitando a transmisión de mensaxes que poidan contribuír a crear a sensación de impunidade ante estes delitos.

FeSP/AXENCIAS

Documentación