A información política durante as campañas electorais

Dossieres

Con motivo da próxima celebración de eleccións autonómicas e municipais, o Consello de Informativos de TVE reclama novamente respecto á independencia dos profesionais da información e reitera o seu rexeitamento a calquera intento de desvirtuar os principios de veracidade, obxectividade e imparcialidade que deben presidir o seu traballo en calquera circunstancia ou acontecemento.

Como fixo noutras ocasións, o Consello de Informativos de TVE, en canto órgano democrático que garante a independencia editorial e a dos profesionais dos servizos informativos, esixe que a información electoral elabórese con criterios exclusivamente xornalísticos, en función do interese das noticias, e rexeita calquera decisións das xuntas electorais e os partidos políticos que poidan limitar o dereito á liberdade de expresión.

Por iso, en defensa do dereito dos profesionais de TVE a elaborar unha información de servizo público nos termos que establecen a Lei da Radio e a Televisión de titularidade estatal e aos Principios Básicos da Programación aprobados polo Consello de Administración, o Consello de Informativo de TVE,

- Expresa o seu desacordo, coincidente co doutras organizacións profesionais, co propósito reiterado de que a información sobre as campañas electorais axústese proporcionalmente aos resultados obtidos nos anteriores comicios equivalentes, ou, en todo caso, ás instrucións que elaboren as xuntas electorais competentes (art. 66 modificado da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeneral). Non é a mera repartición de tempos o que garante o pluralismo, a neutralidade e a igualdade, senón os criterios profesionais.

- Reafirma que pretensións alleas aos criterios xornalísticos, comola esixencia dunha orde e unha duración predeterminados, vulneran principios democráticos básicos, van contra a esencia do xornalismo e supón unha violación do dereito dos profesionais a elaborar a súa información "sen inxerencias internas ou externas" (Estatuto de Información da Corporación RTVE, art.12)

- Esixe unha vez máis ás organizacións políticas que respecten o dereito a utilizar os medios propios de filmación e gravación, sen pór impedimentos nin trabas ao libre acceso dos informadores aos actos electorais e a acceder aos candidatos.

Na defensa destes principios, o Consello de Informativos de TVE demanda o apoio do Consello de Administración da CRTVE e expresa o seu respaldo a cantas iniciativas promova e adopte a Dirección dos Servizos Informativos parar protexer e amparar aos profesionais audiovisuais no desenvolvemento do seu traballo.

O CdI Considera que TVE conta con mecanismos e órganos suficientes para garantir unha información plural, neutral e rigorosa. O Consello de Informativos estudará as queixas cando se violen estes principios, pero esixe tamén respecto absoluto ao traballo honesto dos profesionais da información audiovisual. Han de informar, pero non son a correa de transmisión das organizacións políticas nin están sometidos ao a súa tutela.

O Consello de Informativos de TVE recorda, para rematar, que:

- Como dispón o Estatuto de Información (art. 9.5), os Servizos Informativos teñen a obrigación de advertir claramente aos cidadáns se utilizan "material audiovisual editado directamente por fontes informativas alleas". Ese uso limítase a acontecementos nos que non houbese outra posibilidade e tendo en conta a transcendencia da noticia.

- Os informadores de TVE deben actuar sempre segundo o seu criterio profesional, sabendo que "poderán negarse motivadamente a participar na elaboración e difusión de informacións contrarias aos principios éticos e deontolóxicos da comunicación" (Estatuto de Información, art 15).

CONSELLO DE INFORMATIVOS DE TVE

Documentación